WhatsApp

Algemene Voorwaarden Lacoly

Algemene Voorwaarden – Lacoly BV

Deze Algemene Voorwaarden (de “Overeenkomst”) zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen degene die met Lacoly B.V. (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst heeft gesloten (hierna de Afnemer, genoemd) en Lacoly B.V., een bedrijf geregistreerd onder het Nederlands recht met KvK-nummer 78141435 (hierna Lacoly, wij of ons). Door gebruik te maken van onze communicatieautomatisering die door Lacoly via WhatsApp wordt geleverd (de “Lacoly Automation”) gaat de Afnemer ermee akkoord en erkent de Afnemer dat alle hierin opgenomen voorwaarden zijn gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk zijn geaccepteerd.

Als de Afnemer vragen heeft over deze voorwaarden, kan deze contact opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website: www.lacoly.com.

 1. Algemene toepasbaarheid en wijziging
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Lacoly, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele overeenkomsten gesloten door de Afnemer met Lacoly waarin de duur en vergoeding voor Lacoly Automation uiteengezet staan (de “Gebruikersovereenkomst”).
 • Lacoly Automation mag niet gebruikt worden of deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden accepteert als de Afnemer niet over de vereiste capaciteit beschikt om een ​​bindend contract met Lacoly te sluiten.
 • Het gebruik van Lacoly Automation vereist de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Afnemer van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om de Algemene Voorwaarden te lezen en te begrijpen alvorens gebruik te maken van Lacoly Automation. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is het gebruik van Lacoly Automation niet mogelijk.
 • Alle door de Afnemer gehanteerde voorwaarden die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden worden hierbij afgewezen en zijn derhalve niet van toepassing op de relatie tussen Lacoly en de Afnemer.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Lacoly zal nieuwe bepalingen formuleren om de ongeldige bepalingen te vervangen, waarbij de reikwijdte van de oorspronkelijke bepalingen zorgvuldig zal worden afgewogen.
 • Lacoly kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing op nieuwe Afnemers, en 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de reeds bestaande Afnemers. Indien de Afnemer na het ontvangen van een dergelijk bericht gebruik blijft maken de Lacoly Automation dan gaan wij er van uit dat de nieuwe Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd.
 • Van tijd tot tijd kunnen er nieuwe updates of integraties worden toegevoegd aan Lacoly Automation. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.
 • Het kan voorkomen dat in het (online) aanbod van Lacoly bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld over prijsstelling, verlenging, et cetera) worden gehanteerd, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdige voorwaarden prevaleren de in het (online) aanbod van Lacoly opgenomen voorwaarden.
 • In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden is het mogelijk dat de Afnemer de voorwaarden dient te accepteren en na te leven die door de aanbieders van de aangesloten diensten van derden worden gehanteerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer om zich aan dergelijke voorwaarden te houden, aangezien niet-naleving kan leiden tot opschorting van diensten door deze derde aanbieders, permanente verboden of andere beperkingen waardoor Lacoly Automation of andere extensies niet naar behoren kunnen werken.
 1. Uitvoering van Lacoly Automation
 • Lacoly Automation biedt de infrastructuur om WhatsApp flows naar de klanten van de Afnemer te sturen en reactie te ontvangen.
 • Lacoly zal met Lacoly Automation de WhatsApp flows uitvoeren met redelijke vaardigheid, zorg en toewijding.
 • Lacoly behoudt zich het recht voor om Lacoly Automation aan wie dan ook te weigeren om welke reden dan ook en op elk moment.
 • Lacoly heeft het recht om wijzigingen aan te brengen binnen Lacoly Automation voor zover dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of vergelijkbare vereisten, of die geen wezenlijke invloed hebben op de aard of de kwaliteit van Lacoly Automation.
 • Indien Lacoly Automation door Lacoly moet worden aangepast als gevolg van een wijziging van de omstandigheden, waarbij die wijziging niet aan Lacoly kan worden toegeschreven, kan Lacoly dergelijke wijzigingen aanbrengen binnen Lacoly Automation als deze dit nodig acht.
 • Lacoly heeft het recht om onderaannemers in te schakelen om Lacoly Automation onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Lacoly zal deze derden relevante geheimhoudingsverplichtingen en verwerkersovereenkomsten laten aangaan. Indien dit voor de Afnemer extra kosten met zich meebrengt, komen deze slechts voor rekening van de Afnemer indien dit vooraf is overeengekomen. Wij wijzen de Afnemer erop dat Lacoly niet verantwoordelijk is voor de levering van diensten van derden die in verbinding staan met Lacoly Automation.
 • Indien de Afnemer verzoekt om aanvullende diensten, die verder gaan dan de reikwijdte van de Overeenkomst en de daarin opgenomen afspraken, dan kan Lacoly besluiten om een offerte uit te brengen voor dergelijke aanvullende diensten.
 • Voor zover Lacoly leveringstermijnen heeft medegedeeld, dienen deze steeds te worden beschouwd als indicatief van aard.
 1. Klant-data toepassing
 • Lacoly beheert Lacoly Automation en waar nodig krijgt de Afnemer toegang tot de gegevens die voortkomen uit de WhatsApp flows.
 • De Afnemer moet de vertrouwelijkheid van de gebruikersgegevens en accountinformatie bewaren en stemt ermee in Lacoly op de hoogte te stellen als de Afnemer vermoedt dat gebruikersgegevens of accountinformatie zijn verloren, gestolen of bekendgemaakt aan een onbevoegde derde, of anderszins mogelijk is gecompromitteerd.
 • De Afnemer zal Lacoly naar behoren informeren over alle feiten en omstandigheden die relevant kunnen zijn in verband met de uitvoering van Lacoly Automation.
 • De Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van relevante informatie die aan Lacoly wordt verstrekt.
 1. Integraties
 • Lacoly Automation biedt de Afnemer de mogelijkheid om te verbinden met specifieke software van derden die (reeds) door de Afnemer wordt gebruikt.
 • Lacoly Automation maakt gebruik van verschillende integraties om de ervaring voor de WhatsApp gebruiker zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Afnemer de mogelijkheid variabele integraties te activeren. Afhankelijk van de betreffende integratie kan de verbinding worden gerealiseerd door middel van een API die door Lacoly of de leverancier van de software van derden wordt verstrekt, of via andere technieken.
 • Tenzij anders aangegeven, wordt toegang tot API’s die door Lacoly zelf worden aangeboden gratis verstrekt (indien beschikbaar onder het abonnement). Deze voorwaarden kunnen op elk moment gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst worden ingevoerd en gewijzigd. De Afnemer is als enige verantwoordelijk voor de correcte implementatie van elke Integratie, de API’s of andere beschikbare functies in zijn eigen IT-infrastructuur.
 • Lacoly kan van tijd tot tijd haar API’s aanpassen om de functionaliteiten te wijzigen of te verbeteren. Lacoly kan ook tijdelijk of anderszins buiten werking stellen om storingen te verhelpen. Indien Lacoly redenen heeft om aan te nemen dat (voorgenomen) aanpassingen de technische interface zullen wijzigen en de werking van de Afnemer kunnen beïnvloeden, zal Lacoly zich inspannen om de Afnemer hiervan tijdig in kennis te stellen. Lacoly zal zich inspannen om alle relevante technische documentatie actueel te houden.
 • Integraties kunnen afhankelijk zijn van adequate medewerking van de derde softwareaanbieders. Deze aanbieders kunnen eenzijdig besluiten de integratie niet langer te ondersteunen en/of hun API te wijzigen. Lacoly zal altijd trachten deze derden aan te moedigen om de integratie te onderhouden, maar kan in dat opzicht geen garanties geven. Lacoly is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit integraties die niet meer naar behoren werken of eenzijdig door een derde softwareleverancier worden gewijzigd, geannuleerd of opgeschort. De Afnemer heeft bij een dergelijk voorval geen recht op enige restitutie.
 1. Vergoedingen en betaling
 • Lacoly Automation wordt geleverd op basis van een betaald maandelijks abonnement. De abonnementskosten zijn toegelicht in de Gebruikersovereenkomst tussen Lacoly en de Afnemer.
 • Afhankelijk van het gebruik van Lacoly Automation, bijvoorbeeld door het activeren van betaalde integraties, kan de hoogte van de vergoeding en de componenten waaruit deze bestaat, wijzigen gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst. De van toepassing zijnde vergoedingen en de wijze waarop deze worden berekend, worden voorafgaand aan de goedkeuring duidelijk getoond of vermeld.
 • Indien de Afnemer start met een gratis proefperiode, is Lacoly gerechtigd om op de eerste dag na afloop van de proefperiode automatisch over te gaan op een betaald gebruik van Lacoly Automation.
 • Alle bedragen die in een Gebruikersovereenkomst worden weergegeven of op een andere manier aan de Afnemer bekend zijn gemaakt, zijn in euro’s (€) en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Lacoly behoudt zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging ten minste 2 weken voordat de wijziging in gaat aan de Afnemer wordt gecommuniceerd.
 • Lacoly is gerechtigd de Afnemer vooraf te factureren. Vergoedingen op basis van werkelijk (maandelijks) gebruik kunnen worden verrekend met het saldo op de rekening van de Afnemer, of indien onvoldoende, maandelijks achteraf afzonderlijk worden gefactureerd. Vergoedingen worden niet gerestitueerd.
 • Lacoly heeft het recht om de Afnemer pro rata te factureren voor de resterende periode van de abonnementsperiode van de Afnemer voor aanvullende producten die tijdens de looptijd van een lopende Gebruikersovereenkomst worden aangeschaft. Het bedrag voor elke volgende abonnementsperiode is gebaseerd op de door Lacoly geleverde diensten tot de laatste dag van de vorige abonnementsperiode.
 • De Afnemer is verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, belastingen, toeslagen en andere uitgaven die voortvloeien uit de relatie met Lacoly, inclusief de kosten die worden gemaakt om betalingen te ontvangen.
 • De verschuldigde vergoedingen dienen te worden voldaan door middel van een van de betaalmethoden die door Lacoly wordt geaccepteerd. Gedurende de looptijd van de Gebruikersovereenkomst kan Lacoly besluiten bepaalde betaalmethoden niet langer te ondersteunen. In dat geval is de Afnemer verplicht tijdig te betalen via een andere beschikbare betaalmethode.
 • Indien de verschuldigde vergoedingen niet via de gekoppelde betaalmethode kunnen worden geïnd, zal Lacoly de Afnemer hiervan op de hoogte stellen en de Afnemer de mogelijkheid bieden om via een andere beschikbare methode te betalen. De Afnemer dient dit te doen binnen maximaal vijf (5) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek van Lacoly, tenzij in dat verzoek een andere termijn is vermeld.
 • Lacoly is gerechtigd de diensten met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten indien betaling niet is ontvangen op de vervaldag of na terugboeking door de Afnemer.
 • In gevallen waarin Lacoly een factuur uitreikt voor betaling anders dan door middel van een gekoppelde betaalmethode, is de Afnemer verplicht de daarop vermelde bedragen te betalen overeenkomstig de instructies op de factuur. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt in dat geval zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur of in de Gebruikersovereenkomst een andere betalingstermijn is vermeld. De Afnemer is van rechtswege in verzuim bij gebreke van betaling op het tijdstip waarop betalingen verschuldigd zijn, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 1. Beperking van aansprakelijkheid
 • Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, geeft Lacoly geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid, kwaliteit of volledigheid van enige informatie die op of via Lacoly Automation wordt verstrekt, of enige informatie met betrekking tot de diensten die Lacoly levert aan de Afnemer.
 • In geval van overmacht is er geen tekortkoming toerekenbaar aan Lacoly. Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van de wil van de Lacoly onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het aangaan van de Gebruikersovereenkomst voorzienbaar – die nakoming van de Gebruikersovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, en – voor zover daarin nog niet inbegrepen – oorlog; gevaar voor oorlog; burgeroorlog; natuurlijke gebeurtenissen zoals, maar niet beperkt tot, branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen; protesten; staking; vervoersmoeilijkheden; computerstoringen; stroomstoringen; een pandemie, epidemie of enige andere bedreiging voor de volksgezondheid; ziekte van het personeel; en alle externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Lacoly geen invloed heeft.
 • Lacoly is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt onder deze Algemene Voorwaarden of op grond van een Gebruikersovereenkomst, zowel door haarzelf als door derden, behoudens in geval van opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van Lacoly, mits dit is aangetoond door de Afnemer.
 • Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, is Lacoly niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief enig verlies van winst of inkomsten, hetzij direct of indirect, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van: (a) uw gebruik of onvermogen om onze diensten of Lacoly Automation te gebruiken of (b) enig gedrag van een andere partij dan Lacoly zelf.
 • Aansprakelijkheid van Lacoly wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruikersovereenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Lacoly onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij aan Lacoly een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lacoly ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen één (1) maand, schriftelijk bij Lacoly meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van een termijn van zes maanden na het ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • Indien Lacoly aansprakelijk wordt gehouden op grond van deze bepalingen, dan is de maximale aansprakelijkheid van Lacoly te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van (a) het geheel van de bedragen die de Afnemer aan Lacoly heeft moeten betalen onder de Gebruikersovereenkomst over de afgelopen 3 maanden voorafgaand aan de schade; of (b) het maximale bedrag gedekt door de verzekeraar van Lacoly.
 • De Afnemer vrijwaart Lacoly tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten. Indien Lacoly aansprakelijk wordt gehouden door een derde partij met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en Lacoly Automation, is de Afnemer verplicht alle daarmee verband houdende kosten aan Lacoly te betalen.
 • De ​Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Lacoly lijdt als gevolg van een aan de Afnemer toe te rekenen grove tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden of een Gebruikersovereenkomst.
 1. Intellectuele eigendom
 • Onder voorbehoud van tijdige betaling van de overeengekomen vergoedingen, verleent Lacoly de Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om Lacoly Automation binnen haar eigen organisatie te gebruiken voor de overeengekomen termijn.
 • Lacoly Automation en alle inhoud daarop en de broncode daarvan worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomswetten en de Afnemer gaat ermee akkoord deze te respecteren. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Afnemer zijn verleend, zijn voorbehouden aan Lacoly.
 • Intellectuele eigendomsrechten zijn alle patenten, uitvindingen, modellen, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfs- en domeinnamen, ontwerprechten, rechten op software, morele rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd. Alle reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van Lacoly die beschikbaar zijn gesteld in verband met de levering van Lacoly Automation blijven eigendom van Lacoly.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Lacoly alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op de door haar vervaardigde werken. Het eigendom van de door Lacoly geleverde werken en Lacoly Automation zoals videoproducties, verstrekte ideeën, afbeeldingen, concepten, broncode, databaseontwerpen, scripts, teksten, illustraties of (test) ontwerpen etc. blijft dus volledig eigendom van Lacoly De bovengenoemde elementen die deel uitmaken van de werken van Lacoly mogen niet worden vermenigvuldigd, gereproduceerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Het is de Afnemer verboden om enig deel van Lacoly Automation te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lacoly.
 • Het is Afnemers verboden om onze handelsmerken, logo’s, slogans en servicemerken voor commerciële exploitatie te gebruiken. Het is Afnemers evenzeer verboden om het wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, licentiëren, maken van afgeleide werken of het gebruiken van enige inhoud die beschikbaar is op of via onze Website, ongeacht of dit een inbreuk op het auteursrecht vormt of niet.
 • De gegevens die de Afnemer via Lacoly Automation opslaat of verwerkt, blijven eigendom van de Afnemer. Lacoly verkrijgt daarvan een beperkt gebruiksrecht voor zover dit noodzakelijk is om de diensten conform de Gebruikersovereenkomst te leveren. Het is Lacoly toegestaan de gegevens die tijdens het gebruik van de diensten worden gegenereerd (hierna de “gebruiksgegevens”) te gebruiken ten behoeve van statistische analyses en/of benchmarking en om het gebruik van Lacoly Automation te monitoren en te verbeteren.
 1. Gebruik Lacoly Automation
 • Lacoly Automation mag niet worden gebruikt voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het is niet toegestaan Lacoly Automation op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen voor eigen gebruik door deze derden (hieronder valt niet een door Afnemer ingeschakelde derde ten behoeve van integratie en implementatie van Lacoly Automation) of Lacoly Automation op een zodanige wijze te gebruiken dat dit andere gebruikers hindert of overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld door het up- of downloaden van grote hoeveelheden data of het maken van excessief gebruik van Lacoly Automation.
 • Voorts is het de Afnemer niet toegestaan Lacoly Automation (met inbegrip van onderdelen daarvan) of enige software die in verband met Lacoly Automation wordt gebruikt, te verstoren, te beschadigen of anderszins te ontwrichten. Bovendien mag Lacoly Automation niet worden gebruikt om (i) informatie te publiceren of op te slaan die in strijd is met het auteursrecht; (ii) anderen te helpen bij het schenden van rechten van derden, bijvoorbeeld door te linken naar hackingtools of handleidingen voor het plegen van computercriminaliteit die duidelijk zijn geschreven om criminele handelingen te verrichten (en niet om zich daartegen te verdedigen); (iii) de privacy van derden te schenden, bijvoorbeeld door hun persoonsgegevens zonder toestemming of duidelijke noodzaak te verspreiden of door derden herhaaldelijk lastig te vallen met ongevraagde communicatie; (iv) onredelijk of onevenredig gebruik van de infrastructuur van de computersystemen van Lacoly of derden inhoudt; (v) handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen inhoudt om de binnen Lacoly Automation beschikbare inhoud te “crawlen”, te “spinnen” of te “scrapen”; (vi) u voor te doen als iemand anders; (vii) hierop onfatsoenlijk taalgebruik; vloeken, stalken, bedreigen, flooding (het herhalen van dezelfde tekst) te gebruiken.
 • Indien Lacoly constateert dat de Afnemer de bovenstaande voorwaarden heeft geschonden, of een klacht hierover ontvangt, zal het de betreffende Afnemer een waarschuwing geven. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan Lacoly zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Indien naar het oordeel van Lacoly de werking van Lacoly’s computersystemen of -netwerk, computersystemen of -netwerken van derden en/of dienstverlening via het internet wordt belemmerd of in gevaar komt, met name als gevolg van het verzenden van te grote hoeveelheden gegevens, is Lacoly gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht.
 1. Beschikbaarheid, onderhoud, wijzigingen
 • Lacoly spant zich in om Lacoly Automation zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.
 • Lacoly spant zich naar beste kunnen in om onderhoud te plegen met betrekking tot Lacoly Automation. Onderhoud omvat patches, updates en upgrades die naar eigen goeddunken van Lacoly worden geïnstalleerd om de prestaties en/of de veiligheid van Lacoly Automation te verhogen. Lacoly spant zich in om de Afnemer vooraf te informeren wanneer gepland onderhoud naar verwachting een impact zal hebben op de beschikbaarheid van Lacoly Automation. Waar mogelijk zal onderhoud plaatsvinden wanneer het gebruik van Lacoly Automation gemiddeld laag is (gebaseerd op het gebruik van alle afnemers van Lacoly). Dringende onderhoudswerkzaamheden kunnen echter te allen tijde worden uitgevoerd.
 • Lacoly kan van tijd tot tijd kenmerken en functionaliteiten van Lacoly Automation wijzigen. Suggesties en feedback van de Afnemer zijn welkom, maar uiteindelijk beslist Lacoly welke functies worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Als de Afnemer Lacoly informatie stuurt, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Afnemer Lacoly ook een onbeperkt en eeuwigdurend recht om deze informatie te gebruiken voor verbetering van Lacoly Automation en elk ander doel waarvoor Lacoly dergelijke informatie wenst te gebruiken.
 • In sommige gevallen kan Lacoly Automation worden gekoppeld aan software van derden (al dan niet via API). De mogelijkheden worden op de website beschreven. Lacoly heeft het recht om koppelingen met derden en software van derden naar eigen goeddunken niet langer te handhaven of te annuleren. Wij wijzen de Afnemer er tevens op dat deze derden hetzelfde mogen doen.
 • Lacoly Automation wordt geleverd in combinatie met de ondersteuning die Lacoly via haar website biedt. Daarnaast stelt Lacoly mogelijk bepaalde technische documentatie ter beschikking, die de Afnemer voor eigen rekening en risico kan gebruiken bij Lacoly Automation. Indien de Afnemer aanvullende ondersteuning nodig heeft, is Lacoly steeds bereid te bepalen in hoeverre zij bereid is deze ondersteuning kosteloos of tegen betaling te verlenen.
 1. Privacy en vertrouwelijkheid
 • Lacoly zal alle persoonlijke informatie die zij bij de uitvoering van Lacoly Automation verkrijgt met het grootste respect behandelen en ervoor zorgen dat deze te allen tijde veilig wordt opgeslagen.
 • Bij het gebruik van Lacoly Automation kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Voor zover Lacoly de verwerking uitvoert in opdracht van de Afnemer en als zodanig optreedt als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), erkennen beide partijen dat deze verwerking plaatsvindt volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het Addendum Gegevensverwerking dat als Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van de andere partij of uit een andere bron hebben ontvangen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan ​​datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede eventuele bedrijfsgegevens.
 • De ​​geheimhoudingsplicht genoemd in dit artikel geldt niet voor informatie:
 • die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of later openbaar werd zonder dat de ontvangende partij een geheimhoudingsplicht schond die aan de ontvanger was opgelegd;
 • waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment dat de andere partij deze verstrekte;
 • die de ontvangende partij heeft ontvangen van een derde partij waarbij die derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
 • die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting.
 • De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Gebruikersovereenkomst en blijft bestaan ​​na beëindiging, ontbinding of voltooiing van de Gebruikersovereenkomst.
 1. Looptijd en beëindiging
 • De duur van de krachtens de Overeenkomst geleverde Lacoly Automation is vermeld in de offerte van Lacoly en als zodanig vastgelegd in de Gebruikersovereenkomst.
 • Lacoly heeft het recht om alle aan Afnemer geleverde diensten of Lacoly Automation, of een deel daarvan, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken te beëindigen. Lacoly kan dit doen wanneer de Afnemer deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving heeft overtreden.
 • Lacoly kan de Gebruikersovereenkomst of specifieke Lacoly Automation die op grond daarvan worden geleverd met onmiddellijke ingang opzeggen, opschorten of beëindigen indien liquidatie van de Afnemer wordt aangevraagd, hem surséance van betaling wordt verleend of de activiteiten van de Afnemer worden gestaakt of geliquideerd.
 • Indien geen specifieke termijn is overeengekomen, wordt de betreffende Lacoly Automation voor onbepaalde tijd geleverd. In dat geval kan de Afnemer de betreffende Lacoly Automation op elk gewenst moment beëindigen met ten minste 1 maand opzegtermijn.
 • Bij beëindiging, afloop of ontbinding van de Gebruikersovereenkomst is Lacoly gerechtigd alle accounts en bijbehorende gegevens te deactiveren en definitief te verwijderen. De Afnemer zal in geen geval ontheven worden van zijn verplichting om eventuele opgebouwde of verschuldigde vergoedingen aan Lacoly te betalen voorafgaand aan de beëindiging, afloop of ontbinding van de Gebruikersovereenkomst.
 • Bepalingen hierin die uitdrukkelijk of impliciet na beëindiging van kracht blijven, blijven volledig van kracht.
 1. Overige bepalingen
 • In deze Algemene Voorwaarden verwijst de term ‘schriftelijk’ of ‘schriftelijk’ ook naar communicatie per e-mail of via geaccepteerde andere elektronische middelen (zoals de communicatiemethoden die beschikbaar zijn binnen Lacoly Automation), mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende zijn vastgesteld. De versie van alle door Lacoly ontvangen of opgeslagen communicatie – waaronder communicatie via Lacoly Automation – wordt als authentiek beschouwd, behoudens door de Afnemer te leveren bewijs van het tegendeel.
 • Lacoly heeft het recht om de use case en haar relatie met de Afnemer publiekelijk te beschrijven en mag daartoe gebruik maken van de handelsnaam en de handelsmerken, met inbegrip van logo’s, die aan de Afnemer toebehoren. Daarbij zal Lacoly zich te allen tijde houden aan toepasselijke geheimhoudingsregelingen. Lacoly zal rekening houden met alle redelijke aanbevelingen of verzoeken van de Afnemer, wanneer Lacoly gebruik maakt van dit recht.
 • De Afnemer verleent Lacoly het recht om de (Gebruikers)Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder dat daarvoor nadere toestemming is vereist. Lacoly zal de Afnemer schriftelijk informeren wanneer een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.
 1. Toepasselijk recht
 • Op de rechtsverhouding tussen Lacoly en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover de wet dit toelaat, wordt toepassing van de artikelen 6:227b lid 1, 6:227c, 6:272, 7:402, 7:403 en 7:408 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
 • De Rechtbank Amsterdam is bevoegd (in eerste aanleg) kennis te nemen van enig geschil tussen Lacoly en de Afnemer, tenzij de wet anders voorschrijft.

Addendum gegevensverwerking

 1. Achtergrond en interpretatie

Dit Addendum Gegevensverwerking (“Addendum“) bevat de aanvullende voorwaarden, vereisten en condities waaronder Lacoly Persoonsgegevens zal verwerken bij het verlenen van Lacoly Automation aan de Afnemer onder de Overeenkomst. Dit Addendum is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst en is in de Overeenkomst opgenomen. Derhalve zijn alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en Gebruikersovereenkomst, met inbegrip van toepasselijke algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, ook van toepassing op dit Addendum.

 1. Rollen en verwerkingsdetails

Voor de toepassing van dit Addendum wordt Lacoly beschouwd als gegevensverwerker en zal het alleen persoonsgegevens verwerken namens de Afnemer. De Afnemer kan ofwel de verantwoordelijke voor de verwerking zijn (de partij die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt) ofwel een andere gegevensverwerker namens een derde partij.

Lacoly zal de persoonsgegevens slechts verwerken voor zover en op zodanige wijze als nodig is voor het verlenen van Lacoly Automation uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst en te alle tijden in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Afnemer. Lacoly zal de persoonsgegevens niet verwerken voor enig ander doel of op een wijze die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG. Lacoly zal de Afnemer onverwijld op de hoogte brengen indien de instructie van de Afnemer naar haar mening niet in overeenstemming zou zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Lacoly streeft ernaar te voldoen aan de beveiligingsmaatregelen die vereist zijn krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, artikel 32 AVG in het bijzonder. In dit verband zal Lacoly gedurende de gehele looptijd van de Gebruikersovereenkomst technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen en handhaven om de betrokken verwerkingen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit geldt echter alleen indien en voor zover deze gegevens zich in de systemen of infrastructuur van Lacoly bevinden. Lacoly garandeert niet dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

De Afnemer is er verantwoordelijk voor dat de beveiligingsmaatregelen zoals vermeld in de onderstaande tabel voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

 1. Vertrouwelijkheid

Alle verplichtingen voor Lacoly uit hoofde van dit addendum gelden evenzeer voor alle personen die onder toezicht van Lacoly de persoonsgegevens verwerken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers in de ruimste zin van het woord. Lacoly draagt er zorg voor dat personen die bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken zich tot geheimhouding hebben verplicht of onder een toepasselijke wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.

 1. Locatie van de gegevens

Lacoly kan de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast geeft de Afnemer Lacoly toestemming om de persoonsgegevens buiten de EER te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van de Afnemer zal Lacoly aan de Afnemer meedelen in welke landen buiten de EER zij de persoonsgegevens verwerkt.

 1. Inschakelen van sub-verwerkers

De Afnemer stemt ermee in dat Lacoly een van haar gelieerde ondernemingen als sub-verwerker kan inschakelen. De Afnemer verleent Lacoly en de aan haar gelieerde ondernemingen hierbij algemene toestemming om in het kader van de Overeenkomst binnen en buiten de EU/EER derden als subverwerkers in te schakelen.

Voor het inschakelen van sub-verwerkers door Lacoly, zal Lacoly voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in artikel 28 lid 2 en 4 AVG. In het bijzonder zal Lacoly op verzoek van de Afnemer de Afnemer informeren over de ingeschakelde sub-verwerkers. Lacoly en de aan haar gelieerde ondernemingen (indien en voor zover van toepassing) dragen er in ieder geval zorg voor dat deze derden verplicht zijn schriftelijk in te stemmen met soortgelijke verplichtingen als door de Afnemer en Lacoly in dit addendum zijn overeengekomen. Indien een dergelijke subverwerker zijn verplichtingen uit hoofde van een dergelijke overeenkomst niet nakomt, blijft Lacoly jegens de Afnemer volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Lacoly zal de Afnemer op de hoogte brengen van alle voorgenomen wijzigingen betreffende het inschakelen van nieuwe sub-verwerkers, door middel van een schriftelijke kennisgeving of een kennisgeving die binnen de Dienst wordt getoond. De Afnemer heeft vervolgens vijf kalenderdagen de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het voornemen van Lacoly. Indien de Afnemer bezwaar maakt, komen de partijen overeen te goeder trouw overleg te plegen om de zaak op te lossen. Indien de partijen niet tot overeenstemming komen, heeft Lacoly het recht de betreffende subverwerker in te schakelen en heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker in dienst wordt genomen. Indien de Afnemer geen bezwaar maakt binnen de termijn van vijf dagen, wordt de Afnemer geacht te hebben ingestemd met de inschakeling van de nieuwe sub-verwerker. De subverwerkers die bij aanvang van de Overeenkomst zijn goedgekeurd, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

 1. Bijstand

Lacoly zal, voor zover dit binnen zijn macht ligt, bijstand verlenen aan de Afnemer bij het toerekenen aan de wettelijke verplichtingen van de Afnemer in het kader van de Dienst. Dit betreft het verlenen van bijstand bij de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA). Lacoly mag redelijke kosten in rekening brengen voor het verlenen van deze bijstand aan de Afnemer.

 1. Rechten van betrokkenen

Indien een betrokkene bij Lacoly een verzoek indient om zijn of haar wettelijke rechten op grond van de artikelen 15 tot en met 22 AVG uit te oefenen, zal Lacoly dit verzoek zonder onnodige vertraging aan de Afnemer overbrengen. Lacoly kan de betrokkene op de hoogte stellen van dit doorgeven. De Afnemer zal het verzoek dan zelfstandig verder behandelen.

Indien noodzakelijk en door de Afnemer verzocht, zal Lacoly de Afnemer voor zover mogelijk en redelijk bijstaan bij het voldoen aan een verzoek. Voor het verlenen van deze bijstand kan Lacoly aan de Afnemer redelijke kosten in rekening brengen.

 1. Audit

De Afnemer is bevoegd audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde die tot geheimhouding verplicht is, teneinde de naleving door Lacoly van dit Addendum te controleren. Een audit mag pas plaatsvinden nadat (i) de Afnemer Lacoly heeft verzocht om beschikbare en relevante auditrapporten en (ii) de Afnemer voornoemde auditrapporten heeft beoordeeld, maar nog steeds gegronde redenen heeft en aanvoert om nog een audit uit te laten voeren.

Onverminderd het bovenstaande kan een audit eenmaal per jaar worden uitgevoerd, of vaker in geval van een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens of niet-naleving van dit addendum. Lacoly zal zijn medewerking verlenen en alle informatie beschikbaar stellen die voor de audit van belang is.

Een audit dient ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk aan Lacoly te worden aangekondigd.

Partijen zullen gezamenlijk de bevindingen van de uitgevoerde audit beoordelen en op basis daarvan bepalen of deze bevindingen al dan niet door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk zullen worden uitgevoerd. De kosten van de audit komen voor rekening van de Afnemer.

 1. Inbreuk in verband met persoonsgegevens

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, in de zin van artikel 33 AVG, zal Lacoly de Afnemer daarvan zonder onnodige vertraging in kennis stellen. Lacoly zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist en nauwkeurig is. Indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, zal Lacoly meewerken aan de kennisgeving aan de relevante verantwoordelijke voor de verwerking, de betrokkenen en/of de toezichthoudende autoriteiten. De Afnemer bepaalt of hij deze partijen al dan niet in kennis stelt en blijft verantwoordelijk voor eventuele wettelijke kennisgevingsverplichtingen dienaangaande.

Samen met het feit dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, zal Lacoly op eerste verzoek van de Afnemer details verstrekken, indien beschikbaar, betreffende (a) de datum waarop het datalek zich heeft voorgedaan (indien de exacte datum niet bekend is: de periode waarbinnen het datalek zich heeft voorgedaan), (b) de (vermoedelijke) oorzaak van de inbreuk, (c) het contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen de betrokken categorieën persoonsgegevens, (d) de betrokken categorieën betrokkenen; (e) het aantal betrokkenen en het aantal betrokken persoonsgegevensrecords bij benadering; (f) de (thans bekende en/of verwachte) gevolgen daarvan, (g) de (voorgestelde) oplossing, (h) de maatregelen die reeds door Lacoly zijn genomen.

 1. Termijn en beëindiging

Zodra de Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd, zal Lacoly alle in haar bezit zijnde persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan binnen maximaal twee (2) jaar wissen en/of vernietigen, tenzij deze bewaard moeten worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De Afnemer is er zelfverantwoordelijk voor dat hij tijdig kopieën of back-ups maakt van de persoonsgegevens waarover Lacoly beschikt. Op verzoek en eventueel tegen een redelijke vergoeding kan Lacoly gevraagd worden hierbij behulpzaam te zijn. Lacoly heeft recht op een redelijke vergoeding voor alle werkzaamheden zoals hierboven uiteengezet.

 1. Details van de verwerking

Doeleinden van de Verwerking

De doeleinden van de verwerking zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van Lacoly Automation die door Lacoly in het kader van de Overeenkomst worden verleend, met inbegrip van de verbetering van Lacoly Automation.

Categorieën Betrokkenen

Eindgebruikers van Lacoly Automation (bijv. werknemers, contractanten en tijdelijke werknemers van Afnemer)

Alle personen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben die zijn opgenomen in de gegevens die via vastgestelde Integraties worden verstrekt

(Categorieën) Persoonsgegevens

Identificerend: naam, gebruikersnaam, emailadres, aankomsttijd en vertrektijd, geboortedatum, 

Contact: emailadres, telefoonnummer

Locatie: land

Authenticeren: wachtwoord

Apparaatgegevens: IP-adres, MAC-adres, browser vingerafdruk

Gedrag: gebruiksgedrag

Open-veldgegevens: alle soorten persoonsgegevens die in een open invoerveld binnen Lacoly Automation zijn ingevoerd

Integratie: alle soorten persoonsgegevens die zijn opgenomen in de gegevens die via Integraties aan Lacoly worden doorgegeven

 

Bewaartermijn van de Persoonsgegevens of de criteria om die vast te stellen

(Hotel)klantcontactmanagement – 2 jaar na beëindiging samenwerking – Klantonderhoud

Debiteuren- en crediteurenadministratie – 7 jaar – Wet op de Rijksbelastingen

(Hotelgast)klantcontactmanagement – 6 maanden na uitcheck bij hotel – Klantonderhoud

Verwerkers die door Lacoly zijn ingeschakeld en die hierbij goed worden gekeurd

Google, Inc.

Dropbox

Stripe

MessageBird

TransIP B.V.

Integromat